top of page

 אתר הפסולת פרש קילז, ניו יורק

- שיקום הנדסי, אקולוגי, ונופי -

(2000-07)

• פיתוח תפיסה תכנונית וחזון
• ממשק ותיאום בין ההיבטי הנדסה ורגולציה, אקולוגיה, נוף ותרבות בעת סגירת האתר והפיכתו למרחב תיפעולי ותפקודי.
• עבודה עם צוות רב תחומי
• פיתוח והצגת אסטרגיות מימוש בפני צוות המחוקקים (NYSDEC)
bottom of page