top of page

הפתרון נמצא בשטח

חקר האתר ועבודה 'מלמטה למעלה', תחילתם בזיהוי ערכים ואיכויות, הטבועים באתר ובסביבתו.

נתונים גיאולוגיים, אקולוגיים, הידרולוגיים, נופיים ואחרים מהווים בסיס לבניית 'ארגז הכלים' לגיבוש פתרונות לאתר.

בנוסף, אנו חוקרים מאפיינים אנושיים – ערכיים, היסטוריים, תפקודיים.

מכאן מתהווה ההסתכלות באתר עצמו:

​לפרק ולהרכיב מחדש      

ליצור צירופים חדשים      

לגלות את המקום

להתחבר אליו...

 

התפיסה התכנונית של משרד LANDCARE מתבססת על ביטוי והעצמה של תחושת המקום, הקניית שייכות למרחב, ובמקביל, יצירת 'חווייתיות' ו'שימושיות' ברמה האישית.

אנו שואפים לשלב בתהליך התכנון אסטרטגיית חינוך סביבתי, כדי ליצור שינוי בתפיסת האדם את סביבתו ולחזק את הקשר שלו עם האדמה.

תהליך העבודה שלנו בוחן גם הקשרים לפעילויות ומגמות עולמיות חדשניות המזוהות עם קידום סביבות מקיימות.

​התוצר הסופי של עבודתנו טומן בחובו את כל התהליך ונוכח בשטח בטבעיות, "כאילו היה שם כל הזמן".

bottom of page