top of page

אלמנט הצללה המורכב מסלעים

כחלק ממתחם תצפית בשיקום מחצבה

תצפית הרוג'ומים היא חלק מתכנית נופית לשיקום מחצבה, שמטרתה היא לאפשר נקודות מבט של ניראות ושהיה.

התצפיות המסתכלות במבט-על על המחצבה נימצאות מחוצה לה, ולכן עלה אתגר של פתרון הצללה שיעמוד בונדליזם.

אחד הדימויים שעלו כדי לפתור את האפשרות לונדליזם וגניבה בתצפיות שמחוץ למחצבה, היה הרוג'ום,

ערימת אבנים המונחות בצורה פירמידלית המשמשות במדבר לסימון דרך או נקודת ציון.

 

מעבר ליתרון העמידות יש לזכור שאבן היא גם משאב זמין מאד במחצבות.

הרעיון שנולד היה ליצור רוג'ום גדול המטיל צל על סביבתו, המתארך ומתקצר לאורך שעות האור ביממה. כדי לייצר צל "יציב" על מטייל השוהה ליד הרוג'ום שוכלל התכנון ע"י יצירת מקבץ של שלושה רוג'ומים שסביבם  סלעים נוספים, במקבץ הנראה אקראי  אך למעשה מתוכנן לפי הטלת הצל לאורך היום.

להלן הדמייה סכמטית של ההצללה בחודשי הקיץ/החורף לאורך היממה:

ניתוח הצללה בקיץ
ניתוח הצללה בקיץ
00:23
Play Video

ניתוח הצללה בקיץ

ניתוח מהלך ההצללה בחורף
00:17
Play Video

ניתוח מהלך ההצללה בחורף

bottom of page