top of page

חווה חקלאית

בית שמש

חווה חקלאית בית שמש

פרויקט מרגש שנולד כחזון של תושב העיר- להקמת מרחב לימודי טבע סביבה ומורשת לקהילות בבית שמש.

תכנית האב שגובשה והוצגה בפני ראש העירייה והמנכ"ל העיריה סחפה את העיר לתמוך בפרויקט –

בתכנון וביישום התכנית והקמת מרחב לימודי חקלאי - סביבתי.

 כיום החווה פועלת וממשיכה להתפתח לגלות ולהתגלות.

bottom of page