top of page

תכניות אב לשיקום ארבעה נחלים באגן הניקוז של ים המלח

שיקום נחלים
נספח עקרונות נופיים וקונספט לתכנון

שיקום נחלים בקרבה לעיר הינה פעילות ירוקה התורמת לאיכות הסביבה.

במהלך שיקום הנחל, התושבים והתלמידים, שהם הנהנים העיקריים ממרחבי הנחל הקרובים לעיר נוטלים חלק בפרוייקט.

שיקום בהתנסות מעשית (HANDS ON) טומן בחובו שיקום הקשר ביןה אדם לסביבה ומעורר תחושת אחריות למקום, שמירה על נקיונו ומניעת זיהומו מחדש.

bottom of page