top of page

תכנית שיקום נופי למחצבה

תכנית שיקום נופי למחצבה
מעקרונות תכנית השיקום הנופי למחצבת בית חגי- הרי חברון

שיפור חזית האתר

1. הצנעת פתח המחצבה וקירות חצובים באמצעות סוללות עפר וחומר פחת בשילוב סלעים כולל שינוי תוואי כביש גישה והכניסה לאתר בהתאם לניצפות המחצבה.

2. שיחזור שדרת השלוחה הקדמית בהתאמה לתבליט הטופוגרפיה וקו המתאר הכללי של החטיבה הנופית, באמצעות סוללות עפר וחומרי פחת בשילוב סלעים חצובים.

3. בניית תכסית- אבנית וצימחית- בהתאם לתכסית הטבעית באזור, על גבי מדרונות שפכי העפר בחזית האתר במטרה לעודד תהליכי שיקום צמחייה טבעיים, לשיפור הניראות והשונות של התכנית הבוהקת.

צימצום בולטות ונוכחות הקירות החצובים

1. יצירת קירות בעלי בליטות ושקעים בקני מידה המותאמים ומונחים לפי טווחי הניצפות השונים. המטרה היא ליצור אי אחידות במימדים האנכי והאופקי, כאשר המופעים הרצויים יהיו מונחים מהרצף הנופי, לרבות ערוצי ניקוז טבעיים אשר נקטעו ומופעי מסלע מדבריים. ליצירת מפלי סלע ולאפשר ניקוז של מי נגר וזליגה של מיני צומח.

2. בפיצוץ האחרון תערם אדמה כהה מועשרת עם זרעים מקומיים או אדמת חישוף מקומית, על מנת שתווצר "זליגה" של חומר כהה ומצע גידול לביסוס הצמחייה.

גימור סופי של הקיר החצוב- מחוספס באמצעות דיקור ובעל שקעים בדומה למצוקים הטבעיים.

הנגשת האתר- בשלבים שונים של הפעילות ועד לתום חציבה

1. מצוק עליון: בניית תשתית להנגשה בטוחה של הציבור הכוללת דרכי גישה ונקודות עצירה לתצפיות שונות וכן דרכי שירות לבקרה וניטור

2. במרחב הפנימי: פעולות השיקום כוללות "פיסול" תחתית האתר, יצירת נופי מדבר נוספים, תשתית פרוגרמתית שתאפשר פעילות פאסיבית, טיילות בטבע, לימוד וחקירת נושא מחצבות, שיקום נוף וטבע.

3. התשתית הפרוגרמתית תכלול תצפיות, גשרים, שבילי טיפוס, מרפסות מנוחה להדגשה של חווית נוף מדבר וטבע, הקשרים למערכות הטבע הסובבות את האתר, שימוש במתקני המחצבה להמחשה והדגמה, אזור חנייה, התבוננות ומנוחה.

4. נקבע מיקום עקרוני למבנה מרכז התכנסות ומבקרים.

bottom of page