top of page

פיתוח תפיסה תכנונית לשילוב מתקני תשתית במניפת נחל צאלים לים המלח

תכנית אב לתכנון מעבר תשתיות במרחב מניפת נחל צאלים
(2010)

המאפיין הבולט והאתגר התכנוני בתכנית אב זו הוא תכנון מעבר של תשתיות דרך מרחב בעל איכויות טבע, נוף, מורשת והיסטוריה יוצאות דופן; בעל צורך גבוהה בשימור וחשיבות עולמית.

כוונת 'תפיסה נופית בראייה שיקומית' היא התייחסות להיבט השיקומי-נופי והאקולגי כבר בשלב תכנון המערכות ובבנייתן, תוך שילוב חשיבה קריטית הבוחנת את החלופות גם בראי פוטנציאל השיקום האקולוגי והנופי לאורך זמן ועד להתייצבות המערכת.

תכנית אב לתשתיות
bottom of page