top of page
landcare landscape architecture

                                                       שתפיסת עולמו מבקשת לחקור ולהעמיק את החיבור של האדם לאדמה ולסביבתו. תפיסה זו מהווה קו מנחה לפתרונות הנופיים שהמשרד מתווה מתוך שאיפה ליצור ממשקים חיוביים, דינאמיים ותומכים.

אנו מאמינים בקבלת אחריות של האדם על סביבתו עבור הדורות הבאים, כמהלך הכרחי לשיפור ולפיתוח ערים, יישובים כפריים, שמורות ומשאבי טבע, תשתיות ועוד.

LANDCARE  הוא משרד לאדריכלות נוף

#מיכל #nhfk #אדריכליתנוף #אדריכלות נוף

#פריינטה #פריאנטה #פארינטה #פאריאנטה  PARHHBYV# PTRHBYV# PRTHBYV#

Paryente# parinata# pariente# pariyente#

bottom of page